منو

اخبار
1395/7/19 دوشنبه دبیرخانه هیات نظارت کشور اعلام کرد آخرین مصوبات هیات نظارت کشور آخرین مصوبات هیات نظارت کشور در زمینه اعمال ماده 28 تصویب نامه هیات وزیران در خصوص تشکلهایی که نسبت به رعایت مفاد اساسنامه مصوب و قوانین و مقررات جاری ، اقدام ننموده اند .
آخرین مصوبات هیات نظارت کشور در زمینه اعمال ماده 28 تصویب نامه هیات وزیران در خصوص تشکلهایی که نسبت به رعایت مفاد اساسنامه مصوب و قوانین و مقررات جاری ، اقدام ننموده اند .
 طبق مصوبه شماره 285 هیات نظارت کشور با درخواست  ابطال پروانه فعالیت انجمن های دوستی به شرح ذیل از مراجع صالح قضائی موافقت گردید :
درخواست ابطال پروانه فعالیت انجمن دوستی ایران و سودان
درخواست ابطال پروانه فعالیت انجمن دوستی ایران و قرقیزستان
درخواست ابطال پروانه فعالیت انجمن دوستی ایران و تونس
درخواست ابطال پروانه فعالیت انجمن دوستی ایران و امارات
طبق مصوبه شماره 286 هیات نظارت کشور بادرخواست  ابطال پروانه فعالیت مؤسسات به شرح ذیل از مراجع صالح قضائی موافقت گردید .
درخواست ابطال پروانه فعالیت بنیاد غیردولتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
درخواست ابطال پروانه فعالیت جامعه حمایت از بیماران ام اس ایران
طبق مصوبه شماره    289    هیات نظارت کشورپروانه فعالیت  :"شبکه شورایعالی هماهنگی انجمن های دوستی ایران و سایر کشور ها"به مدت 3 ماه تعلیق شد .
دبیرخانه هیات نظارت کشور
بيشتر